DICLOFENACUM NATRICUM

621293

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

DICLOFENACUM NATRICUM

Gevarenaanduidingen

H301 Giftig bij inslikken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
621293_EN.pdf English
621293_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
23000021 29 Oct 2027 Nederlands
24000148003 29 Oct 2027 Nederlands
21000065 30 Apr 2025 Nederlands