DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM

840335

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H311 Giftig bij contact met de huid.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H362 Kan schadelijk zijn via borstvoeding.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgmaatregelen

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P352 Met veel water en zeep wassen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Bestandsnaam Taal Download
840335_NL.pdf Nederlands
840335_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
24000125 26 Feb 2028 Nederlands
23001896 09 Feb 2028 Nederlands
20000622 31 Dec 2024 Nederlands
20000622001 31 Dec 2024 Nederlands
20000622002 31 Dec 2024 Nederlands
20000622005 31 Dec 2024 Nederlands
20000622006 31 Dec 2024 Nederlands
21000035 31 Dec 2024 Nederlands
190841001 31 Dec 2023 Nederlands
190841003 31 Dec 2023 Nederlands
19084102 31 Dec 2023 Nederlands
19084106 31 Dec 2023 Nederlands
19084107 31 Dec 2023 Nederlands
19084109 31 Dec 2023 Nederlands
19084111 31 Dec 2023 Nederlands
19084114 31 Dec 2023 English
19084114 31 Dec 2023 Nederlands
19084117 31 Dec 2023 Nederlands