DINATRII EDETAS

256439

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

DINATRII EDETAS

Gevarenaanduidingen

H332 Schadelijk bij inademing.
H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Voorzorgmaatregelen

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P304 NA INADEMING:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P340 Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Bestandsnaam Taal Download
256439_NL.pdf Nederlands
256439_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
008528 26 Jul 2025 Nederlands
007862 31 Jan 2023 English
007862 31 Jan 2023 Nederlands