DINATRII PAMIDRONAS

577995

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

PENTAHYDRICUS (APD)

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
577995_NL.pdf Nederlands
577995_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
009013 22 Mar 2027 Nederlands
008670 19 Sep 2026 Nederlands
007625 31 Jan 2023 Nederlands
008518 23 Jan 2023 Nederlands