DIPHENYLCYCLOPROPENONUM

900052

Monograph huisnorm

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

DIPHENYLCYCLOPROPENONUM

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:
P313 Een arts raadplegen.
P333 Bij huidirritatie of uitslag:
P352 Met veel water en zeep wassen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
900052_NL.pdf Nederlands
900052_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
008299 31 Jan 2024 Nederlands
007368 30 Nov 2022 Nederlands