Disulfiram

841781

Monograph Ph. Eur. 9.0

Are you looking for another package? Neem contact op

Disulfiram; tetraëthylthiuramdisulfide

Actief bestanddeel voor de aanmaak van pharmaceutische producten

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgmaatregelen

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P301 NA INSLIKKEN:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P330 De mond spoelen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P352 Met veel water en zeep wassen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
841781_EN.pdf English
841781_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download