DITHRANOL

250414

Monograph EP

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

DITHRANOL

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Download
250414_EN.pdf English
250414_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
24000565 12 May 2026 English
22001422 26 Mar 2024 Nederlands
20002967 31 Jul 2023 Nederlands
20004097 31 Jul 2023 English
20004097 31 Jul 2023 Nederlands
21000824 31 Jul 2023 Nederlands