DOPAMINI HYDROCHLORIDUM

628417

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

DOPAMINI HYDROCHLORIDUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgmaatregelen

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P231 Onder inert gas werken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P301 NA INSLIKKEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
628417_NL.pdf Nederlands
628417_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
009006 26 Jul 2025 Nederlands
009006 01 Jul 2025 English
008704 19 Apr 2024 Nederlands
008182 31 Oct 2022 English