ENALAPRILI MALEAS

1693867

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ENALAPRILI MALEAS

Gevarenaanduidingen

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H362 Kan schadelijk zijn via borstvoeding.

Voorzorgmaatregelen

P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P308 NA (mogelijke) blootstelling:
P313 Een arts raadplegen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
1693867_EN.pdf English
1693867_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
30122207005 26 Jul 2025 Nederlands
30122207005 14 Jul 2025 English
30122004005 30 Apr 2023 Nederlands