ERYTHROMYCINUM

504963

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ERYTHROMYCINUM

Gevarenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P311 Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P342 Bij ademhalingssymptomen:
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
504963_NL.pdf Nederlands
504963_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
21002044 31 Dec 2025 Nederlands
20003732 31 Mar 2025 Nederlands
20002258 30 Sep 2024 Nederlands
192948004 31 Aug 2024 Nederlands
192948005 31 Aug 2024 Nederlands
18096203 31 Jan 2023 Nederlands
18096403 31 Jan 2023 Nederlands