EUCALYPTI AETHEROLEUM

250775

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

80-85%

Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgmaatregelen

P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
Bestandsnaam Taal Download
250775_NL.pdf Nederlands
250775_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
22003971 14 Feb 2025 Nederlands
20004332 31 Mar 2023 Nederlands