GABAPENTIN

900609

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

GABAPENTIN

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H362 Kan schadelijk zijn via borstvoeding.

Voorzorgmaatregelen

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:
P304 NA INADEMING:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P308 NA (mogelijke) blootstelling:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P313 Een arts raadplegen.
P340 Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P352 Met veel water en zeep wassen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
Batch number Vervaldatum Taal Download
71010622073 09 Feb 2026 Nederlands
71010621409 05 Oct 2025 Nederlands
B71010621 20 Jul 2024 Nederlands