GENTAMICIN SULFATE

586714

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

GENTAMICIN SULFATE

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P313 Een arts raadplegen.
P337 Bij aanhoudende oogirritatie:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
586714_EN.pdf English
586714_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
23001024 26 Sep 2026 Nederlands
22000754 11 Aug 2025 Nederlands
20004483 31 Jan 2024 Nederlands