GLYCOPYRRONII BROMIDUM

881430

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

(GLYCOPYRROLATE)

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:
P304 NA INADEMING:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P340 Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P352 Met veel water en zeep wassen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Bestandsnaam Taal Download
881430_EN.pdf English
881430_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
008318 31 Oct 2026 Nederlands
008318 31 Oct 2026 English
007943 28 Feb 2025 Nederlands
007943 28 Feb 2025 English
007619 31 May 2024 English
007619 31 May 2024 Nederlands
007108 30 Apr 2023 Nederlands
007108 30 Apr 2023 English
006526 31 Jan 2023 Nederlands
007004 31 Jan 2023 Nederlands
006865 31 Jul 2022 Nederlands