Histamine Phosphate

252069

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

Histamine Phosphate

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P301 NA INSLIKKEN:
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:
P304 NA INADEMING:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P340 Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P352 Met veel water en zeep wassen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Bestandsnaam Taal Download
252069_NL.pdf Nederlands
252069_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
008658 19 Sep 2026 Nederlands
008327 30 Jun 2024 Nederlands
008328 30 Jun 2024 Nederlands
008329 30 Jun 2024 Nederlands
007558 30 Jun 2023 Nederlands
007559 30 Jun 2023 Nederlands