HYDROCHINONUM

252204

Monograph DAC

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

HYDROCHINONUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgmaatregelen

P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P352 Met veel water en zeep wassen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Bestandsnaam Taal Download
252204_NL.pdf Nederlands
252204_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
008550 14 Feb 2025 Nederlands
007925 31 Jan 2024 Nederlands