HYDROCHLOROTHIAZIDUM

449679

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

HYDROCHLOROTHIAZIDUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H332 Schadelijk bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P304 NA INADEMING:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P340 Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Bestandsnaam Taal Download
449679_NL.pdf Nederlands
449679_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
008788 14 Oct 2026 Nederlands
007009 31 Jul 2023 Nederlands
007009 31 Jul 2023 English
007136 31 Jul 2023 Nederlands