ICHTHAMMOLUM

262684

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ICHTHAMMOLUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
262684_NL.pdf Nederlands
262684_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
20003926 31 Mar 2025 Nederlands