IODOFORMUM

254045

Monograph DAC

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

IODOFORMUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
254045_EN.pdf English
254045_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
22003550 22 Oct 2025 Nederlands
22003608 22 Dec 2024 Nederlands
22000204 19 Dec 2024 Nederlands
21000186 30 Sep 2023 Nederlands
20000241 31 Jul 2022 Nederlands