ISONIAZIDUM

254096

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

ISONIAZIDUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P352 Met veel water en zeep wassen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Bestandsnaam Taal Download
254096_NL.pdf Nederlands
254096_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
22C03B06 09 Oct 2026 Nederlands
21L23F01 03 Oct 2026 Nederlands
20L16F01 30 Sep 2025 Nederlands
20C06F04 28 Feb 2025 Nederlands
18J29B01 31 Aug 2023 Nederlands
18F06B01 30 Apr 2023 Nederlands