KALII HYDROXIDUM

617407

Monograph Ph.Eur

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

KALII HYDROXIDUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
617407_NL.pdf Nederlands
617407_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
24000095001 22 Feb 2025 Nederlands
24000095 12 Feb 2025 Nederlands
23000923 13 Dec 2024 Nederlands
22001676 14 Feb 2024 Nederlands
21000589 30 Nov 2022 Nederlands