KETAMINE HYDROCHLORIDUM

900070

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

KETAMINE HYDROCHLORIDUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P301 NA INSLIKKEN:
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:
P304 NA INADEMING:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P340 Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P352 Met veel water en zeep wassen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Bestandsnaam Taal Download
900070_EN.pdf English
900070_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
008349 30 Nov 2026 Nederlands
007938 30 Nov 2025 Nederlands
007938 30 Nov 2025 English
1120080 31 Oct 2025 English
0192419P 30 Jun 2024 English
0071419P 30 Apr 2024 English