KETOCONAZOLUM

1034545

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

KETOCONAZOLUM

Gevarenaanduidingen

H301 Giftig bij inslikken.
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgmaatregelen

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P301 NA INSLIKKEN:
P308 NA (mogelijke) blootstelling:
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P313 Een arts raadplegen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
1034545_NL.pdf Nederlands
1034545_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
20003758 19 Jul 2025 Nederlands
18E28B02 31 Jan 2023 Nederlands