LEVODOPUM

449857

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

LEVODOPUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P313 Een arts raadplegen.
P337 Bij aanhoudende oogirritatie:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
449857_EN.pdf English
449857_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
007626 30 Jun 2025 Nederlands