LEVOMENTHOLUM NATURALE

255262

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

LEVOMENTHOLUM NATURALE

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P352 Met veel water en zeep wassen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Bestandsnaam Taal Download
255262_EN.pdf English
255262_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
22002585 19 Nov 2026 Nederlands
21000696 30 Apr 2025 Nederlands
20001704 31 Jan 2025 Nederlands
20000970002 31 Dec 2022 Nederlands