LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM

254584

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM

Gevarenaanduidingen

H301 Giftig bij inslikken.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P313 Een arts raadplegen.
P342 Bij ademhalingssymptomen:
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
254584_NL.pdf Nederlands
254584_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
009012 22 Jan 2029 Nederlands
008707 27 Feb 2028 Nederlands
008356 31 Jan 2027 Nederlands
007613 27 May 2025 Nederlands
006973 29 Feb 2024 Nederlands
006327 30 Sep 2022 Nederlands