LITHII CARBONAS

254797

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

LITHII CARBONAS

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
254797_EN.pdf English
254797_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
008799 09 Jun 2027 Nederlands
007953 31 Jan 2026 Nederlands
007356 31 Oct 2024 Nederlands
006970 31 Oct 2023 Nederlands
006339 31 Jul 2022 Nederlands