MERCAPTOPURINUM

492469

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

MERCAPTOPURINUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H332 Schadelijk bij inademing.
H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Voorzorgmaatregelen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P304 NA INADEMING:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P330 De mond spoelen.
P340 Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Bestandsnaam Taal Download
492469_EN.pdf English
492469_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
2027969 12 Oct 2025 English
007960 31 May 2024 Nederlands