MESALAZINUM

529028

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

MESALAZINUM

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgmaatregelen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bestandsnaam Taal Download
529028_NL.pdf Nederlands
529028_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
008879 09 Dec 2025 Nederlands
008107 02 Nov 2023 Nederlands