Metamizolum natricum monohydricum

256846

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

Metamizolum natricum monohydricum

Gevarenaanduidingen

H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Voorzorgmaatregelen

P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P308 NA (mogelijke) blootstelling:
P313 Een arts raadplegen.
P405 Achter slot bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Bestandsnaam Taal Download
Batch number Vervaldatum Taal Download