METFORMINI HYDROCHLORIDUM

629693

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

METFORMINI HYDROCHLORIDUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgmaatregelen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P304 NA INADEMING:
P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P340 Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Bestandsnaam Taal Download
629693_NL.pdf Nederlands
629693_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
007966 31 Mar 2026 Nederlands
006967 31 Jan 2024 English
006967 31 Jan 2024 Nederlands