METHOTREXATUM

1034537

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

METHOTREXATUM

Gevarenaanduidingen

H301 Giftig bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H340 Kan genetische schade veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Voorzorgmaatregelen

P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P308 NA (mogelijke) blootstelling:
P313 Een arts raadplegen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
1034537_EN.pdf English
1034537_NL.pdf Nederlands
Batch number Vervaldatum Taal Download
2000052 05 Jan 2025 Nederlands
01714828 31 Dec 2022 Nederlands