METHOXSALENUM

449997

Monograph USP

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

METHOXSALENUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Voorzorgmaatregelen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P311 Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P342 Bij ademhalingssymptomen:
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
Batch number Vervaldatum Taal Download
22003782 26 Aug 2025 English
20002295 31 Mar 2023 Nederlands