METHYLEENBLAUW (CI 52015)

255416

Monograph BP73

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

METHYLEENBLAUW (CI 52015)

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.

Voorzorgmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
255416_NL.pdf Nederlands
255416_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
2021MB009 31 Jan 2023 Nederlands