METHYLPREDNISOLONUM

758973

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

MICRONISATUM

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

Voorzorgmaatregelen

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P308 NA (mogelijke) blootstelling:
P313 Een arts raadplegen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
758973_NL.pdf Nederlands
758973_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
0120245 29 Sep 2026 Nederlands
0113688 14 May 2026 Nederlands
0105810 29 Jul 2025 Nederlands
007939 31 Jan 2025 Nederlands
006627 31 Jan 2023 Nederlands