MICONAZOLI NITRAS

631779

Monograph Ph.Eur.

Eenheden

Are you looking for another package? Neem contact op

MICONAZOLI NITRAS

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgmaatregelen

P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 NA INSLIKKEN:
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Bestandsnaam Taal Download
631779_NL.pdf Nederlands
631779_EN.pdf English
Batch number Vervaldatum Taal Download
21C09F01 05 Feb 2026 Nederlands
20B21F04 31 Jan 2025 Nederlands
19J16F02 31 Aug 2024 Nederlands
18C23B02 31 Jan 2023 Nederlands